OAZOWA GRA TERENOWA
REGULAMIN

REGULAMIN

I OAZOWA GRA TERENOWA RUCHU ŚWIATŁO-ŻYCIE DIECEZJI RZESZOWSKIEJ

ORGANIZATOR:

Katolickie Stowarzyszenie TABOR, ul. Połonińska 25, 35-082 Rzeszów

tel. 533 833 399

WSPÓŁORGANIZATORZY:

Ruchu Światło Życie Diecezji Rzeszowskiej

Ruch Światło-Życie przy parafii w Tyczynie

CEL IMPREZY:

  • Propagowanie zdrowego trybu życia i rekreacji w plenerze
  • popularyzacja gier terenowych, do których nawiązywał ks. Franciszek Blachnicki
  • promocja Ruchu Światło-Życie w Diecezji Rzeszowskiej i poza jej granicami
  • promocja autorskiej inicjatywy Oazowych Gier Terenowych
  • tworzenie warunków dla rozwijania kreatywności młodzieży oraz aktywnego wypoczynku.

UCZESTNICTWO:

W imprezie mogą uczestniczyć osoby  w wieku od 15 lat. Warunkiem przystąpienia do I Oazowej Gry Terenowej jest zapis przez stronę internetową: WWW.oazowagraterenowa.pl. Koszt wzięcia udziału w grze to 15 zł, które zostaną przeznaczone na posiłek w trakcie gry.

UWAGA: Wszystkie osoby poniżej 18 roku życia zobowiązane są do przyniesienia pisemnej zgody na wzięcie udziału w wydarzeniu podpisanej przez rodzica lub opiekuna prawnego. Wzór zgody będzie przesłany do Państwa drogą mailową lub można pobrać go tutaj: KLIK

BRAK ZGODY OD OSÓB NIEPEŁNOLETNICH BEZWZGLĘDNIE WPŁYWA NA USUNIĘCIE UCZESTNIKA Z TERENU GRY.

Tłumaczenie zasad rozgrywki, podział na drużyny oraz sprawdzenie obecności odbywać się będzie w dniu gry tj. 1.06.2019 od godz 9:00 do godz. 9:30. Uprzejmie prosimy o punktualne przybycie. Osoby które nie pojawią się na miejscu gry do godz. 9:30 nie zostaną dopuszczone do wzięcia udziału w grze.

Przed rozpoczęciem i po zakończeniu imprezy Uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z przebieralni oraz punktu sanitarnego.

Uczestnicy mogą oddać do depozytu rzeczy osobiste, zapakowane w specjalnie oznaczone torby przekazane w pakietach startowych. W przypadku zagubienia identyfikatora przez Uczestnika, Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pobranie rzeczy z depozytu przez inną osobę.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników pozostawione na terenie gry oraz w innym miejscu w trakcie trwania imprezy, poza depozytem.

Uczestnicy mają obowiązek przestrzegania porządku publicznego oraz poszanowania pozostałych Uczestników imprezy w duchu sportowej rywalizacji i zasad fair-play. Organizator ma prawo usunąć z terenu imprezy osoby, które zakłócają porządek publiczny, przebieg imprezy lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody poniesione przez uczestników gry, jak i spowodowane przez uczestnika gry osobom trzecim.

Oazowa Gra Terenowa odbędzie się bez względu na warunki pogodowe.

ZGŁOSZENIA:

Zgłoszenia i regulacja płatności za uczestnictwo w zawodach odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej: oazowagraterenowa.pl do dnia 28.05.2019 r., po tym terminie tylko w dniu gry.

Za dokonanie zgłoszenia uważa się rejestrację w systemie zgłoszeniowym na Stronie Internetowej i wpływ na konto Organizatora opłaty startowej.

Opłata startowa wynosi: 15 złotych

Opłata startowa jest przeznaczona na pokrycie kosztów organizacyjnych imprezy.

NAGRODY, UPOMINKI I INNE ŚWIADCZENIA:

Dla wszystkich uczestników imprezy: okolicznościowy upominek z gry i posiłek w czasie trwania zabawy. Inne nagrody wg hojności sponsora.

Dla zwycięskiej drużyny medale okolicznościowe oraz dyplomy.

Dla najlepszego uczestnika imprezy okolicznościowy medal oraz dyplom.

Wszelkie świadczenia Organizator zapewnia tylko osobom zgłoszonym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

Organizator zapewnia opiekę medyczną na terenie gry, w czasie jego trwania i bezpośrednio po jego zakończeniu.

Przebywanie na terenie Gry bez ważnego identyfikatora jest niedozwolone. Osoby bez ważnego identyfikatora będą usuwane z Terenu Gry przez obsługę imprezy. Przekazanie swojego identyfikatora innej osobie za jej zgodą, powoduje dyskwalifikację Uczestnika jak również osoby, której Uczestnik przekazał identyfikator. Prawo do uczestnictwa w imprezie nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

Wszelkie protesty dotyczące organizacji lub wyników, należy kierować w formie pisemnej do Organizatora imprezy w dniu zawodów do godziny 12:00.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości i zgadzają się, że Organizator będzie uprawniony do odmówienia Uczestnikowi uczestnictwa w imprezie w przypadku nieprzestrzegania przez Uczestnika postanowień niniejszego Regulaminu, poleceń personelu Organizatora lub przedstawicieli Organizatora podczas imprezy.

Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego Regulaminu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu:

+48 666 627 444 – Informacja – Jakub Bukowski

do regulaminu należą także następujące dokumenty

PROCEDURA REKLAMACJI

procedura anulowania rezerwacji i płatności

polityka prywatności